Contributie

Contributies lidmaatschap, boetes

Lidmaatschap van onze vereniging

Het lidmaatschap van onze vereniging kan elk moment ingaan. Dit geldt dan tot het einde van het seizoen. Verlenging is altijd voor een volledig seizoen. Zie hiervoor het aanmeldingsformulier op de website.

Contributie

Leden zijn contributie verschuldigd.  De contributie is, voor zover van toepassing, inclusief bondscontributie en verzekeringspremie en bedraagt m.i.v. 1 juli 2016 voor:
Senioren Dames en Heren € 218,00
Zaalvoetbal € 125,00
JO19/Junioren, jongens en meisjes A Junioren € 171,00
JO17/JO15, B en C Junioren € 144,00
JO13/JO11/JO9
Pupillen: jongens en meisjes D,E en F Pupillen € 136,00
JO7Kabouters (leeftijd 5e jaar) € 82,00
JO6Kabouters (leeftijd 4 jaar) € 62,00
Senioren 35+/7×7 € 90,00
Niet spelend lid € 66,00
Kledingfonds € 18,00

De contributie wordt jaarlijks, ingaande 1 juli, aangepast met de 3% conform een besluit van de algemene ledenvergadering.

Betaling

De contributie en de bijdrage aan het kledingfonds is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt bij voorkeur via automatische incasso (contributie + bijdrage kledingfonds) 4 keer per jaar (maanden september, november, februari en april) geïnd. Aan u wordt gevraagd de vereniging hiervoor te machtigen. Hierop kan de betalingswijze worden vermeld.
Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso krijgt u uiterlijk 1 maand na aanvang van het seizoen een contributienota. Bij betaling middels contributienota wordt er € 2.50 administratiekosten in rekening gebracht. De betaaltermijn hiervan is 14 dagen.

Boetes

De algemene ledenvergadering heeft besloten dat boetes, welke aan de vereniging worden opgelegd wegens strafzaken al of niet een schorsing tot gevolg hebbend, voor rekening van het betrokken lid komen. Deze boete wordt automatisch geïnd van de rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven.

Achterstand in betalingen

Bij achterstand in de contributiebetaling en/of betaling van boetes ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning, de tweede aanmaning wordt verhoogd met administratiekosten. Wordt dan niet binnen de gestelde termijn betaald, kan de vereniging een deurwaarder inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van het betrokken lid c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Tevens kan dit leiden tot een speel- en
trainingsverbod, totdat de achterstallige betalingen zijn voldaan.

Overige verplichtingen

Onze voetbalvereniging draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. De laatste jaren is het aantal vrijwilligers afgenomen en zijn, door groei van het leden aantal de taken juist toegenomen. Daarom heeft de algemene ledenvergadering in juni 2009 besloten van elk lid, of wettelijke vertegenwoordiging van de jeugdleden een fysieke bijdrage te vragen bij het draaiend houden van onze vereniging.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging is alleen mogelijk per 1 juli van een kalenderjaar. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Beëindiging tijdens het seizoen is niet
mogelijk. Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij vóór 31 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie of via mail naar ledenadministratie@fczuidlaren.nl.