Het bestuur van FC Zuidlaren nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 16 december a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine op de Wenakkers. De jaarstukken liggen ter inzage in de bestuurskamer op de Wenakkers vanaf 2 december.

ALV FC Zuidlaren – 16 december 2019
Locatie: de Wenakkers

Agenda

1. Opening vergadering
2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
3. Voorstellen Gert Wolters, algemeen bestuurslid
4. Presenteren Jaarrekening 2018/2019
5. Verslag van de kascommissie
6. Vaststelling financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar (decharge bestuur)
7. Sluiting vergadering

Download hier de notulen van de ALV van juli 2019